روابط جنبش اخوان المسلمین مصر با جنبش فلسطینی ضد انگلیسی و یهودی، به سالهای پیش از 1327ش./ 1948م. باز می گردد.در آن هنگام فعالیت های جنبش اخوان در فلسطین به امور تبلیغی آگاه ساختن مردم از فاجعه در حال شکل گیری فلسطین تحریک به قیام ضد یهودی دعوت به اعتراض علیه انگلیس، شرکت محدود در حملات مسلحانه به مراکز یهودی آموزش نظامی به داوطلبان جنگ مشارکت در جنگ 1327 ش./ 1948م. اعراب علیه اسرائیل اعزام نیروهای نفوذی به مناطق یهودی نشین و گرد آوری سلاح های سبک بود البته حجم اندک فعالیت های اخوان المسلمین با شمار بسیار اعضای آن تناسبی نداشت و این امر ناشی از اجرای سیاست محدودسازی فعالیت اخوان از سوی دولت مصربود با این حال سعید رمضان از رهبران اخوان المسلمین مصر، نخستین شعبه اخوان را در بیت المقدس در 7 آبان 1324ش./29اکتبر 1945م. تأسیس کرد.1

پس از تشکیل اخوان المسلمین فلسطین شعبه های دیگر آن به سرعت در شهرها (مانند رفع، جنین و اریحا)، روستاها (چون صوریف و صورباهر) و اردوگاه ها (مانند العروب) پدیدآمدند و مبارزه علیه رژیم اسرائیل را بر عهده گرفتند، به گونه ای که شاخه فلسطینی اخوان المسلمین به اصلی ترین نیروی سیاسی و مبارزاتی فلسطینی ضد صهیونیستی دهه 20 و 30 ش./ 40 و 50م. مبدل شد.شعبه های سازمان، تحت امر حاج امین الحسینی رهبر محلی اخوان بود که سال های رهبری مقاومت مسلحانه    مردمی را علیه انگلیسی ها به دوش کشیده و « به سبب مخالفت شدیدش با تشکیل یک دولت یهودی در فلسطین معروف » شده بود.2

با الحاق نوار غزه (=1328ش./ 1949م.) و کرانه غربی (=1329ش./1950م.) به مصر3 و اردن فعالیت شعبه های فلسطینی اخوان المسلمین تحت نفوذ مستقیم اخوان المسلمین آن دو کشور قرار گرفت از این رو اعضای اخوان المسلمین در کرانه غربی به تأثیر از اخوان المسلمین اردن استراتژی حمایت از رژیم سلطنتی اردن همزیستی مسالمت آمیز با آن و نیز شرکت در انتخابات پارلمانی را برگزید.4 در برابر رژیم اردن بر خلاف رژیم مصر آزادی عمل بیشتری در عرصه فعالیت مذهبی برای اخوان المسلمین  اردن و کرانه غربی فراهم کرد اما به علت گرایش صلح جویانه اردن با رژیم صهیونیستی اخوان المسلمین کرانه غربی از گرایش ضد صهیونیستی شدیدی برخوردار نبوده است.5

1. جنبش اسلامی در کرانه غربی و نوار غزه ، زیاد ابو عمرو ، ت.حسن خامه یار ، صفحه 1 الی 3 / حرکت اسلامی فلسطین ، خسروشاهی ، صفحه 149 الی 151 .

2. فرهنگ تاریخی – سیاسی ایران و خاورمیانه ، علی بابایی ، جلد 3 صفحه 114 و 115 .

3. نوار غزه از 1327ش./1948م. تا 1347ش./1968م. تحت اداره حکومت مصر بود . فرهنگ تاریخی – سیاسی ایران و خاورمیانه ، علی بابایی ، جلد 4 ، صفحه 714 .

4.البته طی سالهای 1347ش./1968م. تا 1349ش./1970م. اخوان المسلمین اردن ستیزه جو شد و با قوای اسرائیلی به نفع مبارزان فلسطینی جنگید . جنبش اسلامی در کرانه غربی و نواز غزه ، ابوعمرو ، صفحه 3 .

5. جنبش اسلامی در کرانه غربی و نواز غزه ، ابوعمرو ، صفحه 4 ، 7 / فرهنگ تاریخی – سیاسی ایران و خاورمیانه ، علی بابایی ، جلد 1 صفحه 233 .