جنبش فتح2 ، از بقایای نیمه جان اخوان المسلمین غزه برخواسته است.

فعالیت اخوان المسلمین غزه، وابسته به فعالیت اخوان المسلمین مصر و روابط حسنه ویا تیره آن با رژیم مصر بود. از این رو در پی مخالفت اخوان مصر و نوار غزه با معاهده « جلاء » منعقد میان مصر و بریتانیا در 1333ش./ 1954م. ادامه فعالیت های اخوان در نوار غزه نیز ممنوع شد تیرگی روابط حاکمان مصری غزه با گروه اخوان المسلمین تا هنگام جنگ سال 1346ش./ 1967م. ادامه یافت. اما اخوان در نوار غزه به مبارزات ضد انگلیسی و یهودی خود تداوم بخشید به عنوان مثال اخوان در 1324ش./ 1955م. با دیگر سازمان های سیاسی در نوار غزه برای به شکست کشانیدن طرح اسکان در سینا به فعالیت پرداخت و در مقاومت علیه اشغال غزه توسط اسرائیل در 1325ش./ 1956م. و همچنین در تلاش برای به شکست کشانیدن طرح بین المللی 1326ش./ 1957م. شرکت جست.1

شرایط کار مخفی و مشکلات ناشی از آن ، منجر به کاهش شمار طرفداران و گروندگان اخوان المسلمین و نیز مهاجرت و فرار آنان به کشورهای اسلامی و پیوستن به سازمان های سیاسی دیگر ، مانند گروه های ملی گرا و در نتیجه ، تعطیلی فعالیت ضد اسرائیلی اخوان المسلمین غزه گردید . با این حال ، مهم ترین گروه های مبارز فلسطینی ، چون جنبش فتح2 ، از بقایای نیمه جان اخوان المسلمین غزه برخواسته اند . یاسر عرفات و صلاح خلف (ابوایاد) از اعضای اخوان المسلمین غزه بوده اند که به تاسی و تاثیر از آن ، جنبش فتح را بنیاد نهاده اند3 ؛ جنبشی که سازمان جدید التاسیس ساف نیز سهمی اساسی داشته است .

1.      جنبش اسلامی در کرانه غربی و نواز غزه ، ابوعمرو ، صفحه  8 – 9 .

2.      دکتر فتحی الشقاقی نیز بر این نکته اعتراف داشت که حماس و جهاد اسلامی ریشه در جنبش اخوان المسلمین دارند . جنبش اسلامی در کرانه غربی و نواز غزه ، ابوعمرو ، صفحه  2 مقدمه .

3.      خلیل الوزیر مشهور به ابوجهاد عضو برجسته اخوان المسلمین غزه پیشنهاد تاسیس سازمان جدیدی را که هم سنگ اخوان باشد ، ولی اسلامی نباشد ، مطرح کرد . حرکت اسلامی فلسطین ، خسروشاهی ، صفحه 139 ، 151 .