ساف همانند هرسازمانی برای طرح اجرای برنامه و سیاست های خود به ادارات و ارکانی نیازمند است

که برخی از مهم ترین آن عبارتنداز:
الف- مجلس ملی: شورای ملی پارلمان فلسطین از آن رو که تنظیم خط مشی ها طرح ها و برنامه ها را بر عهده دارد عالی ترین رکن ساف محسوب می شود اعضای این مجلس با رأی مستقبم مردم و برای مدت سه سال انتخاب می شوند. جلسه های عادی آن هر شش ماه یک بار و به دعوت رئیس مجلس و جلسه های فوق العاده به درخواست کمیته اجرایی1 یا4/1 اعضای مجلس تشکیل می گردند جلسه های عادی فعالیت ها و توصیه های کمیته اجرایی عملکرد صندوق ملی فلسطین و موضوع بودجه سازمان را بررسی می کنند.2

ب-کمیته اجرایی : بالاترین رده اجرایی ساف و مسئول اجرای سیاست ها برنامه ها و طرح های مصوب شورای ملی فلسطین کمیته اجرایی است همچنین نمایندگی ملت فلسطین سرپرستی تشکیلات ساف، صدور لوایح، اتخاذ تصمیمات اجرایی، اعمال سیاست مالی سازمان از مهم ترین وظایف کمیته اجرایی است این کمیته، مسئول تنظیم، هماهنگی و گسترش روابط ساف با سازمان ها، اتحادیه ها و موسسه های عربی و جامعه بین الملل نیز هست اعضای کمیته از سوی پارلمان و رئیس آن به وسیله اعضای کمیته انتخاب می شود کمیته انتخاب می شود کمیته تمام وقت به کار مشغول است و مقر همیشگی اش همانند مقر مجلس ملی، در بیت المقدس قرارداد.3

ج-صندوق ملی فلسطین: از ادارات کمیته اجرایی صندوق ملی فلسطین است که به منظور تأمین منابع مالی جهت کارهای سازمان تأسیس شده است این صندوق یک هیأت مدیره منتخب و برپایه مصوبات مجلس ملی اداره می شود. ریئس هیأت مدیره که از اعضای کمیته اجرای ساف است می کوشد ازمنابع مالی زیر برای تسریع و تسهیل انجام وظایف سازمان بهره گیرد:

الف- مالیات ثابتی که به موجب4 یک سیستم خاص بر فلسطینیان مقرر واز آنان گرفته می شود.

ب- کمک های مالی از دولت ها و ملت های عرب.

ج- تمبرهایی که از سوی کشورهای عرب چاپ ودر کارهای پستی و مانند آن به کار گرفته می شود.

د-مساعدت های داوطلبانه و هدایا.

و- هرمنبع مالی دیگر که مجلس ملی آن را تصویب کند. 5

د- ارتش آزادی بخش: ارتش مستقل فلسطینی زیر نظر کمیته اجرایی فعالیت می کند و اعضا و هسته اصلی اش را رزمندگان و فرزندان فلسطینی فراهم می کنند. وظیفه اصلی ارتش پیشتازی در نبرد رهایی بخش و حفظ دست آوردهای انقلاب و قیام مردم علیه صهیونیست هاست به دیگر سخن براساس بخشی از ماده دهم منشور ملی فلسطین «عملیات چریکی هسته جنگ آزادی بخش مردمی فلسطین را تشکیل می دهد…..[وآن] مستلزم گسترش و بسیج تمام فعالیت های آموزشی و مردمی و سازماندهی و شرکت دادن فلسطینیان در انقلاب مسلحانه است.» یکی از کارهای ارتش آزادی بخش در تحقق این هدف اعزام فلسطینیان به دانشکده ها و مدارس نظامی عرب برای افزایش دانش نظامی در جنگعلیه اسرائیل است. 6

ه- شورای مرکزی ساف: شکل کوچک شده شورای ملی فلسطین « شورای مرکزی ساف » است. هدف از تشکیل این شورا فراهم آوردن زمینه تصمیم گیری سریع در مواردی است که امکان تشکیل پارلمان فلسطین نیست. شورای مرکزی حلقه میانه و رابط پارلمان و کمیته اجرایی و اجرای تصمیمات آن بر کمیته لازم است اعضای شورای مرکزی ساف از گروه های هشت گانه چریکی (14نفر) اعضای مستقل (13نفر)فلسطینیان مقبم لبنان و اردن و مصر (8نفر)اتحادیه ها و سندیکاهای فلسطینی (4نفر) و(15نفر) عضو کمیته اجرایی ساف گرد یکدیگر می آیند.7

افزون بر این ، جمعیت هلال احمر ، اتحادیه کارگران ، و دانش آموزان و دانشجویان و زنان و نویسندگان فلسطینی ، مرکز مطالعات فلسطین ، مرکز برنامه ریزی ، کمیته تحقیقات ، دفتر اطلاعات و ارشاد ملی ، دبیرخانه عمومی ، کمیته عالی سیاسی و . . . از دیگر نهاد های موثری هستند که تحت نظارت ارکان مذکور اداره می شوند . 8

 

1.      درباره کمیته اجرایی در پست های بعدی بیشتر توضیح می دهیم .

2.      اهداف سیاست خارجی ساف در فلسطین اشغالی ، نورائی ، صفحه 241 و 242 .

3.      اهداف سیاست خارجی ساف در فلسطین اشغالی ، نورائی ، صفحه 243 و 244 .

4.      این صندوق از محل مالیات بر درآمد مردم فلسطین ، که میان 3 تا 6 درصد بوده ، تاسیس شده است . فرهنگ تاریخی-سیاسی ایران و خاورمیانه ، علی بابایی ، جلد 1 ، صفحه 313 .

5.      اهداف سیاست خارجی ساف در فلسطین اشغالی ، نورائی ، صفحه 244 و 245 .

6.      فرهنگ تاریخی-سیاسی ایران و خاورمیانه ، علی بابایی ، جلد 1 ، صفحه 239 / اهداف سیاست خارجی ساف در فلسطین اشغالی ، نورائی ، صفحه 235 ، 244 و 245 .

7.      لبنان و فلسطین ، ملکوتیان ، صفحه 163 و 164 .

8.      اهداف سیاست خارجی ساف در فلسطین اشغالی ، نورائی ، صفحه 38 .