یکی از ریشه های جنگ اعراب و اسرائیل، تصویب طرح تقسیم فلسطین توسط سازمان ملل متحد بود.
حوادثی که در فاصله میان تصویب قطعنامه 181 1 تا آغاز رسمی نخستین جنگ اعراب و اسرائیل2 روی داد، در وقوع و شکل گیری جنگ های اعراب و اسرائیل و مبارزات فلسطینی تأثیر گذارد. به دیگر سخن، یکی از ریشه های جنگ 1327ش./ 1948م. اعراب و اسرائیل، تصویب طرح تقسیم فلسطین در 8 آذر 1327ش./ 29نوامبر1947م. توسط سازمان ملل متحد بود. این قطعنامه به قیومت انگلیس بر فلسطین پایان می داد و اداره امور فلسطین را پس از عقب نشینی نیروهای مسلح دولت قیم به یک کمیسیون متشکل از نمایندگان چک اسلواکی، دانمارک، لهستان و پاناما می سپرد.

همچنین، قطعنامه پیش بینی می کرد که شوراهای موقت عرب و یهود تحت هدایت کمیسیون، تشکل و به انجام وظیفه مشغول می شوند. این شوراها باید میلیشای مسلحی از ساکنان و فرماندهان بومی پدید می آوردند و نیز انتخابات مجمع منتخب را که مسئول تهیه قانون اساسی و تعیین حکومت موقت بود برگزار می کردند. البته، برپایه قطعنامه مذکور، وحدت اقتصادی دو کشور مستقل یهودی و فلسطینی حفظ می شد و بیت المقدس تحت نظارت بین المللی قرار می گرفت.3

با اعلان قرار تقسیم فلسطین موجی از خشم و نفرت فلسطینیان را در بر گرفت؛ نفرتی که به تظاهرت خشونت آمیز زد و خوردهای خونین بمب گذاری در مراکز در مراکز تجاری حمله به اتوبوس ها کشتار افراد غیر نظامی، تخریب منازل، پادگان ها و کارگاها انجامید. به آتش کشیدن یک اتوبوس یهودی در نزدیکی فرودگاه لیدا و منفجر کردن ساختمان آژانس یهود در خیابان بن یهوذا توسط اعراب، بمب گذاری در یک بازار عرب و دفاتر روزنامه پست فلسطین از سوی یهودیان نمونه هایی از رویدادها خشونت آمیز این دوره است. اما مهم ترین واقعه، کشتار دهکدهء دیر یاسین در حوالی بیت المقدس بود، که منجر به کشته شدن 250 نفر به وضعی فجیع گردید؛ صهیونیست ها در این دهکده دست و پای مردم را بریدند، شکم هایشان را دریدند، گوش هایشان را برکندند، چشم هایشان را برون آوردند و حتی کودکان را سربریدند و زندگان را در آتش سوزانیدند!4

 

 

 

  1. برای آگاهی بیشتر از قطعنامه 181 سازمان ملل ، به سایت سازمان ملل مراجعه کنید .
  2. نخستین جنگ اعراب و اسرائیل در 1327ش./1948م. روی داد . در این باره در مباحث بعدی صحبت خواهیم کرد .
  3. ریشه های بحران در خاورمیانه ، احمدی ، صفحه 466 – 475 / سرگذشت فلسطین یا کارنامه سیاه استعمار ، زعیتر ، صفحه 311 و 312 .
  4. سرگذشت فلسطین یا کارنامه سیاه استعمار ، زعیتر ، صفحه 320 و 321 / فرهنگ تاریخی – سیاسی ایران و خاورمیانه ، علی بابائی ، جلد یک ، صفحه 229 و 230