اندیشه نخستین صهیونیسم در بستر داستان ،‌ رمان ، تئاتر ، شعر ، افسانه و مانند آن زاده شد و قوام یافت و البته ، مساعدت مالی ، فكری و سیاسی شخصیت ها و نخبگان صهیونی در تولد و توسعه این اندیشه دارای سهمی اساسی است . در این باره ، سهم هرتصل و روچیلد به عنوان پدران فكری و مالی صهیونیسم از همه بیشتر است . ماجرای دریفیوس1 ، هرتصل را به یافتن یك راه حل اساسی برای نجات یهودیان ، یعنی تشكیل دولت یهودی ، سوق داد ، جنبش های صهیونی ـ چون عشاق صهیون ـ به تقویت اندیشه صهیونیسم پرداختند ، گسترش حقوق و آزادی های مدنی در اروپا ، آزادی ابراز تعالیم دینی را برای یهودیان فراهم آورد و نیز ویژگی ادغام ناپذیری یهودیان و تلاش برخی از آنان برای جلوگیری از تضعیف عقاید دینی و از همه مهمتر ، توطئه دولت های استعمارگر در تاسیس صهیونیسم موثر افتاد .

در ادامه به مبحث “ ادبیات صهیونیستی ” و ” نخبگان سیاسی ” صهیونیسم می پردازیم .

  1. آلفرد دریفیوس ( Alfred Drevtus ) سرباز یهودی ارتش فرانسه بود كه به اتهام جاسوسی به نفع آلمان دستگیر و زندانی شد . در ادامه بیشتربه این شخصیت می پردازیم .