در قرن هجدهم میلادی ، برابر با قرن یازده شمسی نیز با ارتقای وضع اجتماعی ، سیاسی ،‌ اقتصادی و . . . اروپا ، موقعیت یهودیان ، به ویژه در عرصه اقتصادی بهبود یافت . این امر منجر به تلاش بیشتر بخشی از یهودیان برای رهایی از نظام گتو و ادغام در جوامع غربی و روی آوردن به مشاغل مولد و در نتیجه گسترش و تثبیت قشر بورژوازی یهود گردید3 .

بورژوازی یهود به صورت های گوناگون در پدید آمدن صهیونیسم موثر افتاده است كه مهترین آن ها عبارتند از :

1/ بورژوازی یهود ، همگام وهمراه با رشد و تكامل سرمایه داری غرب ، همه جهان را بازار مصرف خود می پنداشت . در این زمان ، هرچند امپراتوری عثمانی از ضعف اقتصادی رنج می برد ، اما امكان استثمار بازار داخلی آن ممكن نبود ، ولی این مكان با مهاجرت بیشتر یهودیان به جایی كه از نیروی كار ارزان عرب بهره مند بود ، فراهم می آمد . افزون بر این ، چنین اقدامی یهودیان غیر فعال اقتصادی و بی علاقه به سرمایه گذاری را به عنصر فعال اقتصادی در امپراتوری عثمانی تبدیل می كرد و یهودیان باقی مانده در غرب را نیز به سوی فعالیت های اقتصادی و سودآور4 سوق می داد5 .

2/ سرمایه داری یهود ، برای جلوگیری از افزایش تقاضای مالی یهودیان فقیر ، كاهش ثروت خویش ، خواهان طرد آنان بودند . حتی این گروه ، اداره دولت یهودی در اسرائیل را در دست گرفتند . بنابراین ، بورژوازی یهود ، هم در راندن یهودیان از اروپا و هم در اداره كردن آنان در فلسطین اشغالی ، نقش اساسی داشته اند .

3/ بورژوازی یهود در آغاز خواهان مهاجرت یهودیان به فلسطین نبود ، بلكه به اعتراف حیم وایزمن ، طرح اوگاندا به گونه ای شدید مورد علاقه بازرگانانی بود كه معتقد بودند هیچ اهمیتی ندارد كه میهن جدید یهودیان در همان سرزمین آبا و اجدادی باشد یا نباشد . حتی در مرحله بعد نیز بورژوازی یهود در پی مهاجرت همه یهودیان به فلسطین نبود ، بلكه خواهان آن بود كه شمار یهودیان باید به اندازه ای كاهش یابد كه به شرایط اقتصادی آنان لطمه ای وارد نسازد .

ناحوم سالكو دراین باره اعتراف می كند كه صهیونیسم نه به عنوان یك نهضت ، بلكه به عنوان یك اقدام مالی و سرمایه داری ظهور كرده است . البته ، یافتن مكانی برای خوشگذرانی و نیز دستیابی به كنترل مجدد یهودیان از اهداف دیگر بورژوازی یهود در خلق صهیونیسم شمرده شده است6 .

  1. بورژوازی ( Bourgeoisie ) برای طبقه سرمایه دار به كار می رود . فرهنگ علوم سیاسی – صفحه 35
  2. به عقیده ایوانف در كتاب صهیونیسم ، بورژوازی یهود محصول رنسانس نیست ، بلكه پیش از آن نیز وجود داشته است . صهیونیسم – ایوانف – صفحه 20 الی 26 .
  3. صهیونیسم – المسیری – صفحه 2 الی 8
  4. مایر ویلنز ( Mcir Vilner ) سیاستمدار اسرائیلی می گوید :« صهیونیسم نماینده ایدئولوژی ارتجاعی یهودیان بورژوازی طرفدار امپریالیسم است .» . فریب خوردگان صهیونیسم – پراهی – صفحه 30
  5. صهیونیسم – المسیری – صفحه 9 الی 55
  6. دولت اسرائیل – نیكیتینا – صفحه 31