1. ماجرای آلفرد دریفوس :

آلفرد دریفوس ( مرگ 1314 ش. / 1935 م. ) افسر یهودی ارتش فرانسه بود كه در 1273 ش. / 1894 م. متهم به تحویل مداركی محرمانه به آلمان شد . وی در همین  سال محاكمه و به حبس ابد محكوم گشت ، ولی در  1278 ش. / 1899 م. تبرئه و در 1285 ش. / 1906 م. به خدمت فرا خوانده شد . این ماجرا از یك سو ، موج تازه ای از یهودآزاری واز سوی  دیگر ، یهودگرایی را در اروپا پدید آورد . به بیان دیگر ، اگر چه ماجرای دریفوس نزاعی میان گروه های چپ و راست فرانسه تلقی می شد ، اما صهیونیسم آن را به عنوان یكی از مظاهر آزار و ستم بر یهودیان مطرح ساخت ، همین ماجرا ، اثری عمیق بر افكار هرتصل  گذاشت  ؛ چونان كه وی را به یافتن یك راه حل اساسی برای رهانیدن و نجات یهودیان از ظلم و ستم كشانید . طرح تاسیس یك كشور یهودی همان راه حلی است كه او در كتاب دولت یهود به  دست داد1 .

2.  سازمان ها و جنبش های صهیونی :

از  دیگر زمینه های ظهور صهیونیسم ، تاسیس و تداوم فعالیت ها و جنبش های صهیونی است . از مهم ترین این گروه ها و جنبش ها ، گروه عشاق صهیون و جنبش بیلو2 بودند كه در نخستین سال های دهه 1260 ش. / 1880 م. در روسیه پدید آمدند و به سرعت در كشورهای دیگر گسترش یافتند . جنبش بیلو ، متاثر از آرا و نظریه های لئو پنسكر3 ، رهبر عشاق صهیون بود ، اما رنگ صهیونیستی بیشتری داشت ، به گونه ای كه نخستین مهاجرت گروهی یهودیان به فلسطین از ابتكارات این جنبش است . در مجموع ، نتیجه تلاش های حدود پانزده ساله گروه عشاق صهیون و جنبش  بیلو ، ظهور هرتصل و نگارش كتاب دولت یهود است . او برای نیل به هدف تاسیس كشور یهودی ، جنبش ها و سازمان های پراكنده صهیونیستی را در كنفرانس بال ، زیر چتر سازمانی واحد ( سازمان جهانی صهیونیسم ) گرد آورد4 .

3.  دیدگاه منفی اروپاییان :

اروپاییان با نگاهی منفی  به یهودیان می نگریستند . از نظر آنان ، یهودیان موجوداتی پست ، ملتی فرومایه ، استثمارگران اصلی اقتصاد اروپا ، ناتوان در همسانی با دیگران ، نژادی با زاد و ولد فراوان و عناصری ففقیر و انگل بودند و به عقیده بالفور ، آنان ، دشمنانی بودند كه حضورشان در تمدن غرب به فلاكت انجامیده بود . بنابراین ، اروپاییان ، تاب تحمل آنان را نداشتند و بر آن شدند كه یهودیان را از اروپا اخراج و در یك سرزمین خارجی ، مانند فلسطین ، ساكن كنند . در این صورت ، یهودیان فقیر و انگل با حراست از كانال استراتژیك سوئز به ابزاری سودمند برای غرب مبدل می شدند4 .

4. ادغام ناپذیری یهودیان :

همواره زندگی اجتماعی یهودیان در اروپا همراه با مشكلات و موانعی بوده است . یهودیان توانایی هماهنگی و همسانی با جامعه غرب را نداشته و برای پاسداری از آداب ، سنن و عقاید یهودی ، علاقه ای به ادغام از خود نشان نداده اند و از این كه ناچارند توان و نیروی خویش را در بهسازی ، عمران و آبادانی تمدن غرب ـ تمدنی كه  یهود در آن عنصری بیگانه است ـ به كار گیرند ، هیچگاه خشنود نبوده اند . از این رو به سوی نظریه تاسیس دولت مستقل یهودی ، كه می تواند آنان را از شر غرب رهایی بخشد ، گرایش یافته اند6 .

1. پرونده اسرائیل و صهیونیسم سیاسی – رژه گارودی – صفحه 13 و 180 ؛ روچیلدها – صفحه 68
2. Bilu حروف اول جمله عبری « بت یعقوب لیخ و نیلخا » به معنای « ای دختر یعقوب ! بیا تا در نور پروردگار حركت كنیم » . رجوع كنید به كتاب استراتژی اسرائیل – غازی اسماعیل ربابعه – صفحه 17
3. Leo Pinsker
4. ریشه های بحران در خاورمیانه – احمدی – صفحه  29 الی 37
5. صهیونیسم – المسیری – صفحه 27 الی 5
6. صهیونیسم – ایوانف – صفحه 77
pic:
آرامگاه استر و مردخای – ایران – همدان