زمینه های پیدایش صهیونیسم

زمینه های پیدایش صهیونیسم

« صهیون »1 در زبان عبری به معنای ” پر آفتاب ” و نام كوهی در جنوب غربی بیت المقدس است . در اصطلاح سیاسی ، مراد از صهیونیسم جنبشی است برای تشویق و ترغیب مهاجرت یهودیان به فلسطین .

شكل گیری و تشكیل دولت یهودی یا جنبش صهیونیسم دارای زمینه ها و ریشه هایی گوناگون است . صهیونیست ها برآنند كه صهیونیسم پاسخی است به یهودی آزاری . ولی آنان ، دلایل مستند و معتبری بر این كه یهودیان بیش از هر قوم دیگر آزار و آسیب دیده اند ، به دست نمی دهند . با این حال ، سهم قدرت های بزرگ در پدید آمدن صهیونیسم ،‌ به عنوان پاسبانی برای تامین و حفظ منافع استعماری آنان ، انكار ناپذیر است .

 

1. Zion