علت وجودی ساف و تداوم گسترش و تثبیت بخش های مختلف آن

سازمان آزادی بخش فلسطین – «ساف» برای طراحی اجرای برنامه و سیاست های مبارزه با اسرائیل و آزادی سازی فلسطین سازمان دادن به خود را با تأسیس مجلس ملی کمیته اجرایی صندوق ملی ارتش آزادی بخش و شورای مرکزی آغاز کرد .
علت وجودی ساف و تداوم گسترش و تثبیت بخش های مختلف آن بیش از هر چیز به فرایند رو به رشد نا امیدی فلسطینی ها از دولت های عرب برای آزادسازی فلسطین بازمی گردد اما ساف هیچ گاه نتوانست خود را از دایره نفوذ این دولت هاخارج کند کنار گذاشتن رهبران پیشین ساف و وابستگی گروه های تشکیل دهنده آن به دولت های عرب نشان این مدعاست به نظر می رسد عمیق بودن این روابط دسترسی به نجات فلسطین را دشوارتر می سازد.

در ادامه برای آشنایی بیشتر با این سازمان و نقش آن در سرنوشت فلسطین درباره آن صحبت خواهیم کرد .