یاسر عرفات رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت و دستور توقف هرگونه اقدام نظامی علیه آن را صادر کرد

انتفاضه در 1366ش./ 1987م. آغاز شد اما ساف نه تنها از آن برای بازگشت به مواضع انقلابی گذشته سود نبرد بلکه بر اقدامات سازش کارانه خود افزود بخشی از دلایل سازش کاری ساف به سیاست های اسرائیل باز می گشت زیرا اسرائیل از قیام مردمی فلسطین در سرزمین های اشغالی به وحشت افتاد از این رو عرفات راکه بیشتر از هر زمانی دیگر آماده اعطای امتیاز به اسرائیل بود بیش از گذشته به بازی گرفت تا از این گذر از گرایش مردم به مبارزه اسلامی به جای ملی گرایی کم خطر ساف جلوگیری کند افزون بر این اختلاف گروه های فلسطینی که از 1349ش./ 1970م. آغاز شده بود و در 1361ش./ 1982م. به اوج خود رسید و در 1364ش./ 1985م منجر به در گیری میان برخی از آن ها گردید در گرایش ساف به سازش با اسرائیل موثر بود.2

با آغاز انتفاضه ساف در همه زمینه ها بازنده اصلی بود زیرا روش های مسالمت آمیز فلسطین بدون اسلام و تفکر سکولاریستی3 مبارزه در خارج از مرزهای فلسطین و محدود کردن مبارزه ضد اسرائیلی به نخبگان که از اصول مبارزاتی ساف به شمار می آمدجای خود را به روش های جهادی فلسطین اسلامی آمیختگی دین و سیاست مبارزه در درون سرزمین های اشغالی و اتکا بر مردم داد در نتیجه میان اهداف و آرمان های ساف با حرکت نوین ضد اسرائیلی تفاوتی بنیادین وجود دارد و از این روست که ساف در مهار انتفاضه و احیانا به کار گیری آن علیه اسرائیل ناکام مانده است4

 

بدین سان ساف به حرکت خویش در جهت مخالف خواسته های انتفاضه ادامه داد و حتی توجه نکردن و نپرداختن به نام و مسأله فلسطن در کنفرانس سران عرب در تیر 1366ش./ آوریل 1987م. تأثیری بر این جهت گیری ساف نگذاشت به شکلی که شورای ملی فلسطین در 1367ش./ 1988م. قطعنامه 242و338سازمان ملل متحد و یا در واقع موجودیت اسرائیل را به رسمیت شناخت همچنین شورای ملی فلسطین در این سال به ایجاد یک منطقه خود مختار فلسطینی در کنار و همسایگی اسرائیل رضایت داد. سپس یاسر عرفات رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت و دستور توقف هرگونه اقدام نظامی علیه آن را صادر کرد و به عبارت دیگر جنگ مسلحانه ضد اسرائیلی مندرج در منشور ملی فلسطین را به کنار نهاد. 5

 
 
 

1.      درباره انتفاضه در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. .

 

2.      اهداف سیاست خارجی ساف در فلسطین اشغالی ، نورائی ، صفحه 181 و 183 .

 

3.      سکولاریسم ( Secularism ) به معنای جدایی دین از سیاست ، جدا انگاری سیاست و دیانت و نادینی نگری است . فرهنگ علوم سیاسی ، آقابخشی ، صفحه 304 .

 

4.      اهداف سیاست خارجی ساف در فلسطین اشغالی ، نورائی ، صفحه 159 و 170 .

 

5.      اهداف سیاست خارجی ساف در فلسطین اشغالی ، نورائی ، صفحه 17 ، 19 ، 182 و 183