یكی دیگر از عوامل پیدایش صهیونیسم ماركسیسم است . برخی از شواهدی كه بر این ادعا گواهند ، عبارتند از :

الف / در عقاید كارل ماركس ( مرگ 1362 ش. / 1883 م. ) كه یهودی بوده است ، آلمان نخستین كشوری به شمار می رود كه گرفتار انقلاب كارگری خواهد شد و یهودیان در آن انقلاب ، همانند انقلاب های گذشته بشری ، نیروی پیشرو خواهد بود . صهیونیست ها به تاثیر از ماركس ، ملت برگزیده خدا ، یعنی یهودیان ، را همواره عامل هر حركت پیشروانه و مترقیانه به حساب می آورند . به عقیده آنان ، این نقش پیشتازی در جریان تولد و رشد كمونیسم و نیز در فرایند برپایی و پیروزی انقلاب كمونیستی روسیه وجود داشته است ؛ زیرا بیشتر اعضای كادر مركزی حزب كمونیسم شوروی ( مانند تروتسكی ) ، یهودی بوده اند . افزون بر  آن ، بسیاری از رهبران صهیونیستی ( مانند بن گورین ) از روسیه تزاری ، كه نخستین كشور كمونیستی جهان بوده است ، برخاسته اند .

ب/ صهیونیست ها ، همانند كمونیست ها ، از ماتریالیسم2 تاریخی ماركس در تحلیل گذشته و آینده خود سود می جویند . به گمان صهیونیست ها ، دوران كمون اولیه نمایاننده روزگار یهودیان پیش از حضرت یعقوب است . در دوره برده داری ، برده دارانی غیر یهودی ( مانند فرعون ) یهودیان را به برده گی گرفتند . در دوران فئودالیسم و سرمایه داری ، زمین داران و سرمایه داران غیر یهودی بر مسند قدرت باقی ماندند و یهودیان را به سوی كارهای كم ارزشی چون صرافی سوق دادند .

كمونیسم ، جهان را با دیدگاه مادی محض تفسیر می كند ، دین را افیون توده ها میداند ، عواطف و احساسات و اخلاق را روبنا می شمارد ، حركت تاریخ را بر اساس جبر تشریح می كند ، شیرازه جامعه را بر اقتصاد قرار می دهد ، برای نیل به هدف از هر وسیله ای بهره می  برد و طبقات و نه شخصیت ها را تاریخ ساز  می داند .

صهیونیسم نیز معتقد است :

1ـ ثروت ، پایه و اساس حكومت هاست . در نتیجه ، جهان را باید از دریچه سكه و سرمایه دید .

2ـ ایمان مذهبی را باید ریشه كن كرد و به جای آن اعداد و ارقام را نهاد .

3ـ سیاست هیچ وجه مشتركی با اخلاق ندارد و حكومت اخلاقی محكوم به شكست است .

4ـ طلا ، برترین نیروی محرك جهانی ، در دست یهودیان است .

5ـ از مكر ، تزویر و خیانت برای نیل یا نزدیك شدن به هدف می توان سود برد .

6ـ هیچ تحولی بدون دخالت و نظارت پر قدرت و نفوذ یهویان انجام نمی شود .

1. واژه ماركسیسم ( Marxism ) از نام كارل ماركس گرفته شده است . این مكتب ، قدرت های مادی تولید و مبارزه طبقاتی را نیروی فعال در تاریخ می داند . رجوع كنید به فرهنگ علوم سیاسی – آقا بخشی – صفحه 197

2. ماتریالیسم ( Materialism ) مكتب و ایده ای است كه ماده و طبیعت را بر روح و تفكر مقدم می شمارد و معتقد است ماده قبل از پیدایش شعور و جود داشته و شعور نیز نتیجه تكامل طولانی ماده است . رجوع كنید به فرهنگ علوم  سیاسی – آقابخشی – صفحه 205 و 206

pic:
dialectical materialism