در سال های پس از پیدایش نامیمون اسرائیل مبارزه های پراکندهء فلسطینیان به صورت مستقل و گاه با همراهی و همگامی ملت ها و دولت های عربی به وقوع پیوست. در این مقطع، اقدامات نظامی و سیاسی چندی در داخل و خارج از فلسطین به انجام رسید که از آن جمله است موارد زیر:

1-                  در نیمهء دوم دههء 20 ش./ 40 م. دو سازمان شبه نظامی فلسطینی ضد صهیونیستی تشکیل شد: . . .

الف- نجاده: این سازمان برای رویارویی با«هاگانا» پدید آمد و هدف سازمان، دستیابی به استقلال فلسطین بود. رشادالدباغ ، از بنیانگذاران آن بود و محمدالحواری فرماندهی کل را بر عهده داشت.

ب- فتوا1: رهبری سازمان فتوا با جمال الحسینی بود که به عنوان شاخه ای از حزب عربی فلسطینی2 فعالیت می کرد.

این دو سازمان، در پی کوشش های «محمود للیب» از اعضای اخوان المسلمین مصر، در هم ادغام شدندو سازمان جوانان را پدید آوردند که در اواخر دهه 20 ش./ 40م. با اشغال مراکز فعالیت این سازمان از سوی صهیونیست ها، از ادامه مبارزه ضد صهیونیستی بازماند.3

 

2-                  جامعهء عرب در 1326 ش./ 1947م. طرح آموزش نطامی جوانان فلسطینی را تصویب کرد. در پی آن، کمیته ای نظامی با عضوبت و مشارکت عراق، سوریه، لبنان، اردن و فلسطین پدیدآمد و اردوگاه هایی برای آموزش در نظرگرفته شد

کمیته در سال 1327 ش./ 1948 م. تعداد 5396 تفنگ، 499 مسلسل، 364مسلسل سبک، 309 اسلحه کمری، 124 تفنگ ضد تانک، 66 توپ ضد تانک، 24 خمپاره انداز، 106 صندوق مواد منفجره، 46706 بمب، 3867 نارنجک فراهم کرد و آن ها را علیه اسرائیل به کار گرفت. بدین سان، فلسطینیان در کنار ملت و دولت های عربی به مبارزهء خود علیه اسرائیل ادامه دادند.4

3-                 براثر مبارزه سیاسی فلسطینیان و دیگر ملت های عرب، در دسامبراسفند 1327 ش./ 1948 م. صندوق امداد ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی و در دسامبر سال بعد، کارگزاری کمک ملل متحد برای پناهندگان در سازمان ملل متحد پایه گذاری شد. در مه مرداد 1329 ش./ 1950 م. صندوق امداد دارایی ها بدهی ها و مسؤلیت های خود را به کارگذاری واگذار کرد و سپس، کارگذاری موضوع کمک به پناهندگان فلسطینی را در اجلاس سالیانه مجمع عمومی مطرح کرد. افزون بر این، کنفراس ویژه ای برای تثبیت و جلب کمک های داوطلبانه کشورهای جهان به پناهندگان فلسطینی از 1326 ش./ 1947 م. هر ساله برگزار می شود.5

4-                  در اوایل دههء 30 ش./ 50 م. اسرائیل تصرف اراضی اطراف دریای حوله را در دستور کار قرار داد. اقدام اسرائیل در این باره با مخالفت شدید کشاورزان و ساکنان منطقه روبه رو شد اسرائیل برای شتاب بخشیدن به روند کار از نیروی پلیس علیه مردم بهره جست که با واکنش نظامی سوریه مواجه گردید اتحادیه عرب در مرداد 1330 ش./ مه 1951 م. اقدام سوریه را تأیید کرد و شورای امنیت نیز ضمن اظهار تأسف از اقدام اسرائیل خواستار توقف عملیات و فراهم آوردن زمینه بازگشت اعراب آواره به این منطقه شد.6

 

 

  1. جنبش اسلامی در کرانه غربی و نوار غزه ، ابوعمرو ، صفحه 2.
  2. این حزب به وسیله حاج امین الحسینی ، برادر جمال الحسینی اداره می شد .
  3. فلسطین آواره ، ابوایاد ، صفحه 23 .
  4. فلسطین ، محمد مهدی توسلی ، صفحه 102 .
  5. فرهنگ تاریخی – سیاسی ایران و خاورمیانه ، علی بابائی ، جلد 2 ، صفحه 748 و 749 .
  6. سرگذشت فلسطین با کارنامه سیاه استعمار ، زعیتر ، صفحه 372 – 374 .