یكی دیگر از زمینه های پیدایش اسرائیل ، از هم گسستن پیوندها و وحدت اعراب و تركان است كه حاصل تاكید رو به افزایش آنان بر ناسیونالیسم عربی و تركی بوده است . البته ، تاثیر زیان بار ناسیونالیسم عربی بیش از ناسیونالیسم تركی بوده است ؛ زیرا ترك ها ، به رغم پافشاری بسیار بر بسط مولفه های ناسیونالیسم تركی ، به حفظ یكپارچگی امپراتوری علاقمند بودند . اما تلاش آنان در تحمیل فرهنگ و زبان تركی ، اعدام برخی از رهبران جنبش های ناسیونالیستی عربی ( چون سركوب رهبران ناسیونالیست دمشق و بیروت از سوی جمال پاشا ) ناتوانی آنان را در حفظ تمامیت ارضی و دفاع از سرزمین های عرب نشین ( مانند اشغال لیبی و مراكش توسط ایتالیا و فرانسه ) و نیز گرایش به نهادهای پیش از اسلام1 ، اندیشه جدایی كامل از عثمانی را در ذهن اعراب قوت بخشید2 .

ناسیونالیسم عرب از آغاز تا تكامل ، این مراحل را پشت سر گذارده است :

 « . . . در ابتدا ، بیداری عرب نوعی پاسخ به سلطه نظامی امپریالیسم اروپا بر بخش های عرب نشین [ و واكنش علیه ] سیاست های غربی تنظیمات و شیوه استبدادی سلطان عبدالحمید بود . . . در مرحله بعد . . . خواستار اعطای خود مختاری داخلی به اعراب و ایجاد حكومت غیر متمركز ‍] حكومت دو ملیتی و دو نژادی ترك و عرب ] بودند . . . اما در مرحله سوم ، كه با [ گسترده ] سیاست پان تركیسم و سركوب شدید اعراب و نیز آغاز جنگ جهانی و ضعف روز افزون عثمانی در دفاع از قلمرو عربی همراه بود ، ناسیونالیست های عرب به تدریج خواستار جدایی كامل از امپراتوری عثمانی و استقرار یك حكومت واحد عربی . . . شدند . . . » 3

افزون بر این تركان و اعراب برای از میدان به در كردن رقیب ، خود را نیازمند به حمایت مالی و سیاسی صهیونیست ها و انگلیسی ها می دیدند . این موضوع به تضاد رو به رشدی كه میان اعراب و تركان پدید آمده و آنان را ناتوان ساخته بود ،‌ شدت بخشید ؛ تضادی كه زمینه رخنه و سوء استفاده صهیونیست ها و حامیان شان را فراهم می كرد . بهره برداری ها صهیونیست ها از این وضعیت عبارت بود از :

1-     پس از روی كار آمدن انور پاشا ، نفوذ صهیونیست ها در تركان افزایش یافت ، به گونه ای كه یك سال بعد ، از سیزده [13] وزیر كابینه سعید حلیم پاشا ، چهار وزیر ، وزیر كار و امور اجتماعی ( پساریا افندی ) ، بازرگانی و كشاورزی ( نسیم مازلیاح ) ، پست و تلگراف ( اوسقمان افندی ) و دارایی ( جاوید بیك ) یهودی بودند ، در حالی كه همین كابینه ، تنها یك وزیر عرب ( سلیمان بستانی ) حضور داشت4 .

2-     برخی مسلمانان عضو فراماسونری ، به انجمن مخفی ( تاسیس 1254ش. / 1875م. ) پیوستند كه نخستین تلاش سازمان یافته ناسیونالیسم عربی علیه تركان عثمانی بود . این انجمن در برانگیختن حس عربیت و گسترش روحیه ناسازگاری با پان تركیسم سهمی بسیار داشت . فراماسونری نیز به اعتراف صریح پروتكل های 1 ، 3 ، 5 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 و 15 صهیون ، ساخته و پرداخته یهودیت جهانی است . افزون بر این ، دریافت مجوز ثبت قانونی زمین های خریداری شده توسط یهودیان ، بیش از پیش اعراب را به لزوم همكاری با انگلیسی ها و صهیونیست ها واقف ساخت . از این رو ، پیشنهاد اتحاد و همكاری میان مسلمانان و یهودیان از سوی اعراب مطرح و مذاكراتی انجام شد . البته ، از 1292ش. / 1913م. صهیونیست ها از همكاری با ترك های جوان برای سركوب نهضت عربی خودداری كردند ؛ زیرا نیازمند به ادامه حمایت انگلیس بودند و انگلیس برای از پای در آوردن عثمانی به نهضت عربی نیازمند بود5 .

  1. ضیاء گوگ آلپ ( Ziya Gokalp ) یكی از بزرگترین شارحان و متفكران پان تركیسم ، دستیابی به ترقی و پیشرفت را صرفا در سایه توسل و بازگشت به نهادهای قبل از اسلام ذكر می كرد . رجوع كنید به كتاب ؛ ریشه های بحران در خاورمیانه – احمدی – صفحه 116
  2. ریشه های بحران در خاورمیانه – احمدی – صفحه 116
  3. ریشه های بحران در خاورمیانه – احمدی – صفحه 119
  4.  پروتكل های دانشوران صهیون – نویهض – صفحه 150 الی 154
  5. ریشه های بحران در خاورمیانه – احمدی – صفحه 120 الی 154