ناسیونالیسم یا ملی گرایی به گونه نوین آن ، محصول انقلاب كبیر فرانسه و یكی از آثار تمدن غرب است . پس از انقلاب كبیر فرانسه ، میل به وطن خواهی و آرمان های قومی در ملیت ها ، نژادها و اقلیت های دینی ، چون یهودیت ، افزایش یافت . از این رو ، صهیونیسم را نمی توان فرزند درد و رنج یهودیان دانست ، بلكه اگر به یهودیان آزار و آسیبی نیز نمی رسید ، باز هم ، تولد صهیونیسم بر پایه رشد ناسیونالیسم غربی ناگزیر بود . هرتصل نیز با بیان این كه « مسئله تشكیل حكومت یهودی بیش از آنكه مساله ای مذهبی یا اجتماعی  باشد ، مسئله ای ملی است » بر تاثیر فزاینده ملی گرایی در خلق صهیونیسم تاكید می ورزد . همچنین ، مارتین بوبر ، یكی از بزرگترین منادیان یهود قرن حاضر ، بر ویژگی ناسیونالیستی صهیونیسم تاكید می كند . افزون بر این ، آلبرت اینشتین از زیان های گسترش ناسیونالیسم بر یهود ، بیمناك بود2 .
این اعتقاد كه یهودیت از روح جمعی و گروهی و زبان و دشمن و سرزمین مشترك بهره مند است ، همواره میان یهودیان وجود داشته است . ولی یهودیان در گذشته ، قادر به بهره گیری از این عناصر برای خلق دولت یهود نبوده اند . سرانجام گروهی با تاكید بسیار بر عناصر ناسیونالیستی یهود ، زمینه های ظهور صهیونیسم و تاسیس دولت یهودی را فراهم اوردند . البته ، ظهور لیبرالیسم3 ، كه میل به آزادی و برابری را شدت می بخشد ، در بهبود وضع عمومی ، اجتماعی و سیاسی یهود و ظهور ناسیونالیسم یهودی ( صهیونیسم ) دارای سهم بوده است4 .
امروزه برخی از اندیشمندان ، عناصری را كه ناسیونالیسم افراطی یهودی یا همان صهیونیسم برای تشكیل دولت یهود مطرح می كند ، مورد تردید جدی قرار داده اند . زیرا ؛
الف / صهیونیسم جریانی غیر دینی است و از این رو نمی توان با تكیه بر عناصر سازنده دین ،  به حیات خود مشروعیت بخشد .
ب/ یهود ، یك نژاد نیست ، بلكه یك دین است ، آن هم دینی كه پیروان پراكنده اش در هیچ نقطه از جهان دارای اكثریت جمعیتی نبوده اند .
ج/ یهود یك ملت نیست ؛ زیرا یهودیان از عناصر تشكیل دهنده ملت ، چون زبان و دشمن مشترك برخوردار نیستند .
د/ صهیونیسم با طرح قوم برگزیده بودن یهود ، در پی سلطه بر جهان است ،‌ در حالی كه حتی برتری و برگزیدگی راستین نیز نمی تواند وسیله ای بر مشروعیت بخشیدن به رفتار سلطه گرایانه باشد .
هـ/ ناسیونالیسم صهیونیستی به  شكلی افراطی در آمده و بشر امروز به هیچ رو قادر به تحمل ناسیونالیستی نیست كه برای تحقق اهداف خویش ، به كشتار ، خشونت ، ازدواج قومی و رفتار ناپسند دست می زند5 .

1.    Nationalism
2.    جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا – درایسل واچ . بلیك – صفحه 363 / صهیونیسم – المسیری – صفحه 21
3.    Liberalism
4.    تاریخ یك ارتداد ، اسطوره های بنیانگذر سیاست اسرائیل – رژه گارودی – صفحه 27 الی 66 / صهیونیسم – ایوانف – صفحه 70 / صهیونیسم – المسیری – صفحه 11 ، 21 ، 23 ، 129
5.    تاریخ یك ارتداد ، اسطوره های بنیانگذر سیاست اسرائیل – رژه گارودی – صفحه 61 الی 67 / صهیونیسم – ایوانف – صفحه 29 الی 98 / صهیونیسم – المسیری – صفحه 29